SvSS stadgar

för den ideella föreningen Svanesund Segelsällskap med hemort i Svanesund, Orust kommun. Svanesunds Segelsällskap bildades 1979. 

Stadgarna reviderade vid årsmötet 2023-02-07 samt befästa på extra årsmöte 2023-02-28.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

1 §        Ändamål 

Föreningen skall bedriva följande idrotter: 

– Segling och därtill relaterade aktiviteter för barn, ungdom och vuxna. 

Föreningens ändamål är att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med Riksidrottsförbundets styrdokument samt med särskild målsättning att utveckla seglingen som både idrott och fritidsverksamhet med gemenskap för dess utövare, gammal som ung. 

Föreningen skall verka för en dopingfri och drogfri idrott, skapa möjligheter för barn, ungdomar och vuxna att umgås och bidra till en meningsfull fritid för dess medlemmar. 

2 §        Sammansättning 

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. 

3 §        Tillhörighet m m 

Föreningen är medlem i specialidrottsförbundet Svenska Seglarförbundet (SSF) och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). 

Förening tillhör dessutom Västkustens Seglarförbund.

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. 

På begäran av RF eller SSF är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter. 

4 §        Beslutande organ 

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen. 

5 §        Firmateckning 

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer. 

6 §        Verksamhets- och räkenskapsår 

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december. 

7 §        Stadgetolkning m m 

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.om den inte har omfattande påverkan på föreningen eller den verksamhet som bedrivs. 

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med vad som anges i 33 §. 

8 §        Stadgeändring 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet lämnade röster. 

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen ges av såväl medlem som styrelsen. 

9 §        Upplösning av föreningen 

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet lämnade röster. 

I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt ändamål, på lokal nivå i enlighet med Riksidrottsförbundets styrdokument. var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras. 

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall överlämnas till vederbörande SSF.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR 

10 §      Medlemskap 

Medlemskap beviljas av varje av föreningens ändamål intresserad person och räknas från den dag medlemsavgift har erlagts. 

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen. 

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. 

11 §      Utträde 

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Erlagda avgifter återbetalas ej. 

Medlem som inte har betalat medlemsavgift före räkenskapsårets utgång anses ha utträtt ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen och äger därigenom ingen rösträtt vid påföljande årsmöte. 

12 §      Uteslutning m. m. 

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. 

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen. 

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning. 

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen för uteslutning redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen sändas till den berörde. 

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar. 

13 §      Medlems rättigheter och skyldigheter 

Medlem 

•      har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna 

•      har rätt till information om föreningens angelägenheter 

•      skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i  

       3 § nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut 

•      har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av 

       föreningen 

•      skall inför kommande säsong betala medlemsavgift och de övriga avgifter som 

       beslutats av föreningen, dock senast det datum som är beslutat av styrelsen. 

•      skall följa de medlemsvillkor som årligen beslutas av styrelsen och som publiceras på föreningens hemsida

       Medlemskapet räknas som gällande till och med nästkommande årsmöte 

14 §      Deltagande i den idrottsliga verksamheten 

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. 

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE 

15 §      Tidpunkt, kallelse 

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls varje år i februari eller mars på tid och plats som styrelsen bestämmer. 

Kallelse till årsmötet skall ske senast två veckor, och till extra årsmöte senast en vecka, före mötet genom allmänt tillgängliga informationskanaler, anslag i klubbhus och på central plats i Svanesund. 

Kallelse till extra årsmöte ska alltid ange de ärenden som ska behandlas vid mötet. Styrelsen har dock rätt att även ta upp andra ärenden. 

Verksamhets‑ och förvaltningsberättelser, revisorns berättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga. 

16 §      Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet 

Såväl medlem som styrelsen får ge förslag att behandlas av årsmötet. 

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet. 
 
17 §      Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet 

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 15 har rösträtt på mötet. 

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. 

18 §      Beslutsförhet 

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet, med det förbehållet att det är minst fem närvarande medlemmar. För att kunna bevilja styrelsen ansvarsfrihet så måste minst en av dessa medlemmar inte ingå i den sittande styrelsen 

19 §      Beslut och omröstning 

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). 

Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. 

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet lämnade röster. Vid lika röster avgör lotten. 

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet lämnade röster. 

Omröstning sker öppet, om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. 

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet. 

20 §      Valbarhet 
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen, med undantag av ungdom som arbetar som instruktör i seglarskolan.

21 §      Ärenden vid årsmötet 

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras: 

       1.    Fastställande av röstlängd för mötet. 

       2.    Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

       3.    Val av protokolljusterare och rösträknare. 

       4.    Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

       5.    Fastställande av föredragningslista. 

       6.    a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, 

              b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret. 

       7.    Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret. 

       8.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

       9.    Fastställande av medlemsavgifter. 

       10.  Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret. 

       11.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

       12.  Val av: 

               a) styrelse för kommande verksamhetsår 
                  – ordförande (väljs på två år, udda år)
                  – sekreterare (väljs på två år, udda år)
                  – kassör (väljs på två år, jämna år)

               b) 4 ledamöter i styrelsen (väljs på två år, 2st. udda år och 2st. jämna år)

               c) om möjligt minst en ungdomsrepresentant i styrelsen (väljs på två år)

               d) om möjligt 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning (väljs på ett år)

               e) 1 (om möjligt 2) revisor(er) jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta 

               f) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande 

      13. Firmatecknare enligt §5 i stadgarna

      14. Redovisning av namn på stödmedlemmar och sponsorer

      15.  Övriga frågor 

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet. 

22 §      Extra årsmöte 

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. 

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 1/3 av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. 

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall finnas tillhanda för medlemmarna senast sju dagar före mötet i enlighet med vad som sägs i 15§. 

Styrelsen har rätt att även ta upp andra frågor än den på kallelsens angivna till behandling. 

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17§ och 18 §. 

VALBEREDNINGEN 

23 §      Sammansättning, åligganden 

Valberedningen består av sammankallande och minst 1 övrig ledamot, valda av årsmötet. Om ingen valberedning tillsätts vid årsmötet har styrelsen rätt att agera valberedning.

Valberedningen skall senast 4 veckor före årsmötet tillfråga sittande styrelsemedlemmar om de vill kandidera för kommande år. 

REVISORER 

24 §      Revision 

Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. 

Föreningens räkenskaper skall vara revisorn tillhanda senast en månad före årsmötet. 

Revisorn skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet. 

STYRELSEN 

25 §      Sammansättning 

Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör samt 4 övriga ledamöter. Styrelsen bör om möjligt bestå av såväl kvinnor som män samt ungdomsrepresentant. 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs. 

Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte. 

26 §      Styrelsens åligganden 

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. 

Styrelsen skall – inom ramen för RF:s, vederbörande SSF SF:s och dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. 

Det åligger styrelsen särskilt att 

  • se till att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas 
  • verkställa av årsmötet fattade beslut 
  • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen 
  • ansvara för och förvalta föreningens medel 
  • överlämna räkenskaper m.m. enligt 24 § till revisorerna 
  • förbereda årsmöte 

Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut följs. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. 

Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören. 

Sekreteraren: 

•      förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten 

•      föra protokoll över styrelsens sammanträden 

•      se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt 

       samt ansvara för att föreningens historia dokumenteras 

•      se till att fattade beslut har verkställts 

•      om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar 

•      årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen 

Kassören:  

•      föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen 

•      se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl. 

•      svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper 

•      årligen upprätta balans- samt resultaträkningar 

•      utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning 

•      se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid 

•      i förekommande fall upprätta och lämna allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet 

•      föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs 

•      se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens byggnader, idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt 

27 §      Kallelse, beslutsmässighet och omröstning 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. 

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. 

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning i elektroniskt lämpligt format eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. 

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden. Avvikande mening skall antecknas till protokollet. 

28 §      Överlåtelse av beslutanderätten 

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. 

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom. 

SEKTIONER 

29 §      Bildande och nedläggning av sektion 

Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av föreningens årsmöte eller extra årsmöte som sammankallats för prövning av sådan fråga. 

Föreningen har i sin nuvarande form inga andra sektioner än seglingsverksamheten vilken likställs med föreningens huvudstyrelse. 

30 §      Sektionsstyrelse 

Ledningen för varje sektion utövas av en sektionsstyrelse, bestående av ordförande och övriga ledamöter. Sektionsstyrelse väljs årligen bland röstberättigade medlemmar av möte med de föreningsmedlemmar som bedriver den idrottsgren som sektionen har hand om. 

Sektionsmötets val av sektionsstyrelse skall underställas föreningens styrelse för godkännande. 

Härutöver får föreningens styrelse utse en av sina ledamöter att ingå i sektionsstyrelse. 

Föreningens styrelse har rätt att entlediga ledamot i sektionsstyrelse. 

31 §      Instruktion för sektionsstyrelse 

Föreningens styrelse skall, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och skyldigheter som sektionsstyrelse har. 

32 §      Budget och verksamhetsplan för sektion 

Sektionsstyrelsen upprättar förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen att gälla under nästföljande verksamhetsår. Budget och planen inges till styrelsen för godkännande på tid som denna bestämmer. Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till föreningens skyldigheter i olika hänseenden, föreningens ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av den idrottsliga verksamheten. 

KOMMITTÉER 

33 §             Bildande och nedläggning av kommitté 

Beslut om bildande eller nedläggning av kommitté fattas av styrelsen. 

TVIST 

34 §             Skiljeklausul 

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s eller SSF:s stadgar, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.